Update: Brief naar AFM, Van Lanschot - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Update: Brief naar AFM

17 oktober 2017

Lees hier de tekst van de brief van de heer mr. Körver naar de AFM.

Geachte dames en heren,

Tot mij heeft zich gewend de recent opgerichte stichting Van Lanschot Claim. Deze stichting behartigt de belangen van een door de naamloze vennootschap F. Van Lanschot Bankiers N.V. (verder: Van Lanschot) groep gedupeerden. Ik bericht u in verband met het volgende.

In september 2015 heeft Van Lanschot kredietovereenkomsten ter waarde van EUR 450 miljoen zonder instemming van de betreffende klanten verkocht aan een dochtermaatschappij van de Amerikaanse durfinvesteerder Cerberus. Deze klanten waren vrijwel allen ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer van de bank. Van Lanschot verwees daarbij naar artikel 36 Algemene Bank Voorwaarden (ABV) welke de overgang van (een deel van) de onderneming reguleert.

Bij vonnis d.d. 20 september 2017 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank OostBrabant de bedoelde contractsoverneming nietig verklaard (bijl. I). De Rechtbank heeft hieraan ten grondslag gelegd dat aan de eis van overgang van onderneming uit artikel 36 ABV, niet is voldaan. Het gevolg van de nietigheid is dat Van Lanschot nog steeds contractspartij is van de gedupeerde klanten.

Van verschillende betrokkenen begrijpen wij dat Van Lanschot haar ogen sluit voor de realiteit en daarbij de stelling betrekt dat zij niet langer in staat noch bereid is om de kredieten weer in behandeling te nemen noch de bancaire relatie te herstellen. In diverse media gaf Van Lanschot aan een praktisch probleem te zien, omdat zij 'dit product' niet meer voeren, omdat zij de zakelijke dienstverlening hebben afgebouwd (zie bijl. II).

Door de uitspraak staat vast dat Van Lanschot, door haar klantbediening sinds oktober 2015 te staken, structureel heeft verzuimd de op haar rustende contractuele en regulatiore verplichtingen na te komen jegens de gedupeerde klanten. Tevens acht zij zichzelf niet in staat daaraan op korte termijn te voldoen, waardoor een impasse dreigt te ontstaan.

Van Lanschot beschikt over een bankvergunning en staat onder uw toezicht. Het is de taak van de toezichthouders om toe te zien op de naleving van de bepalingen uit de financiële weten regelgeving ten aanzien waarvan zij als toezichthouder zijn aangewezen. In uw gepubliceerde beleid is opgenomen dat als de toezichthouders bekend zijn met een situatie waarin regels niet worden nageleefd, daaraan een einde dient te komen.

Vanwege de uitspraak, het grote financiële belang, het structurele karakter overtredingen, de ingrijpende en vaak onomkeerbare gevolgen voor de betrokkenen en de schade als gevolg daarvan, en de urgentie die de zaak op grond van het voorgaande heeft, verzoek ik u hierdoor met spoed ex artikel 1:75 e.v. Wft e.v. te handhaven en de u ter beschikking staande handhavingsinstrumenten toe te passen. Tevens staan wij open voor bemiddelend optreden door toezichthouders om een (al dan niet voorlopig) herstelkader te scheppen dat recht doet aan de juridische realiteit.

In verband met lopende (spoedeisende) procedures verneem ik graag zo spoedig mogelijk van U.

Met vriendelijke groet,

P.H.J. Körver