Informatie over Rob Slavik , Gold Investment - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Informatie over Rob Slavik

28 december 2020

Rob Slavik

Rob Slavik of Robert Slavik is CEO van Ruby Creek Resources of Tanzanian Goldfields Company en is woonachtig in Vancouver Canada.     

Rob Slavik, is één van de hoofdpersonen voor de Stichting Collectief Forward Gold Sale omdat hij met veel van onze deelnemers een contract heeft gesloten dat hij niet nakomt. Hieronder een korte impressie.

Ruby Creek

Ruby Creek Resources, bij monde van de CEO Robert Slavik, heeft in Nederland en België via de verkoopkantoren GoudKorting en GoldInvestment zg. forward gold sale contracten verkocht. Hiermee koop je fysiek goud met 10% korting op de huidige marktprijs, dit geld wordt gebruikt om noodzakelijke investeringen te doen in de Goldhill mijnen in Tanzania van Ruby Creek Resources. Na 10 maanden wordt het goud dan fysiek geleverd aan de koper.

Forward Gold Sale

Echter na 10 maanden is er bij 600 mensen in Nederland en België geen goud geleverd. Ook nu, circa 2 jaar na de contract datum is er nog steeds geen levering. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het hierbij om een bedrag van ruim 30 miljoen euro. Het verkoopkantoor GoldInvestment.nl is inmiddels failliet. Ook worden er nog steeds zaken gedaan via het verkoopkantoor GoudKorting, weliswaar via een ander goudmijn.

Ruby Creek Resources

Informatie vanuit Ruby Creek over de voortgang bij de mijn en de levering van goud is zeer weinig gegeven. Allerlei problemen zijn aangegeven; plaatselijke vergunningen worden niet afgegeven, vrachtwagens met apparatuur zitten vast in verband net de regentijd, etc. Vanuit Ruby Creek Resources is in februari 2019 een nieuwsbrief verstuurd. Hier wordt aangegeven dat de levering van goud in april wordt gestart. De voorlaatste nieuwsbrief stamt uit oktober 2020, met andermaal de mededeling dat er nog niet geleverd gaat worden. De brieven zijn algemeen en niet op persoon geadresseerd en worden via “goudkantoor” verspreid.

Communicatie Rob Slavik

Zowel in telefonische contacten alsook in Whatsapp contacten met Robert Slavik worden allerlei suggesties gewekt, maar alle beloften worden keer op keer niet nagekomen. Tevens geeft hij ons geen antwoord op onze mail aan zijn mailadres rslavik@tanzaniangold.com

Strafrechtelijk onderzoek in Nederland

Inmiddels hebben een groot aantal mensen, die zich gedupeerd voelen, zich verenigd in de Stichting Collectief Forward Gold Sale om hun recht te halen. Zij willen het goud geleverd krijgen of hun geld retour. Ook is er inmiddels vanuit het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland een onderzoek gestart naar fraude en zijn er 32 rechtspersonen in dit dossier betrokken. De Stichting onderzoekt een rechtszaak in Canada te starten.

Onze ervaring met de heer Slavik is dat hij meermalen zijn afspraken niet nakomt en dat hij niet communiceert met zijn “klanten”.

Referentie Rob Slavik (via https://www.linkedin.com/in/rob-slavik-a903378/)

For English, please see below.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van Stichting Collectief FGS


Rob Slavik
Rob Slavik or Robert Slavik CEO or Ruby Creek Resources or Tanzanian Goldfields Company is based in Vancouver, Canada. He is one of the main characters for the Forward Gold Sale Stakeholder Foundation because he has signed contracts with many of our participants that he is not honoring. Below is a short impression.

Ruby Creek
“Ruby Creek Resources” through the CEO Robert Slavik has sold so-called forward gold sale contracts in the Netherlands and Belgium through sales offices “GoudKorting” and “GoldInvestment”. With this you buy physical gold at a 10% discount on the current market price, this money is used to make necessary investments in the Goldhill mines in Tanzania of Ruby Creek Resources. After 10 months, the gold is then physically delivered to the buyer.

Forward Gold Sale
However, after 10 months, no gold was delivered to 600 people in the Netherlands and Belgium. Even now, approximately more than 2 years after the contract date, there is still no delivery. According to the Public Prosecution Service, this involves an amount of more than 30 million euros. The “GoldInvestment” sales office is now bankrupt and start up as “Goudkantoor” . Business is also still done through the “GoudKorting” sales office, albeit through another gold mine.

Ruby Creek Resources
Very little information has been given from Ruby Creek on the mine's progress and the supply of gold. All kinds of problems have been indicated; local permits are not issued, trucks with equipment are stuck due to the rainy season, etc. A newsletter was sent from Ruby Creek resources in February 2019. It is indicated here that the supply of gold will start in April. The penultimate newsletter is from October 2020, with the announcement once again that delivery will not be made yet. The letters are general and not addressed to person and are distributed via “Goudkantoor”.

Communication Rob Slavik
All kinds of suggestions are aroused in telephone contacts as well as in Whatsapp contacts with Robert Slavik, but all promises are not kept time and again. He also does not answer our e-mail to his e-mail address rslavik@tanzaniangold.com

Criminal investigation in the Netherlands
In the meantime, a large number of people who feel duped have united in the Collective Forward Gold Sale Foundation to seek justice. They want to have the gold delivered or their money back. In the meantime, the Public Prosecution Service (OM) in the Netherlands has also started an investigation into fraud and 32 legal persons are involved in this file. The Foundation is investigating to start a lawsuit in Canada.

Our experience with Mr Slavik is that he repeatedly fails to fulfill his agreements and that he does not communicate with his “customers”.

Reference Rob Slavik (via https://www.linkedin.com/in/rob-slavik-a903378/)

#RobertSlavik, #RobSlavik, #RubyCreekResources, #TanzanianGoldfieldsCompany, #goldmine #Tanzania, #ForwardGoldSale, #FGS, #gold, #GoldInvestment, #GoudKorting