Zienswijze indienen via Stichting Van Lanschot Claim , Van Lanschot - Claimshare
Terug Deel dit bericht

Zienswijze indienen via Stichting Van Lanschot Claim

3 oktober 2019

De Stichting Van Lanschot Claim stelt betrokkenen in de gelegenheid om hun ervaringen te delen met de Hoge Raad omtrent de overdracht van hun geldlening aan Promontoria. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uw zienswijze sturen naar vanlanschot@claimshare.com. Leest u dan ook de instructie hieronder door. De zienswijze dient uiterlijk zondag 13 oktober a.s. bij ons binnen te zijn.

Hoge Raad

De aanleiding is dat de Hoge Raad belangrijke prejudiciële vragen gaat beantwoorden, waaronder de vraag of een bank haar vorderingen op bestaande klanten mag overdragen aan een niet-bank. Aan een niet-bank worden juridisch gezien minder zware eisen worden gesteld dan aan een bank, waardoor de klant in dat geval wordt benadeeld. De rechtbank wil weten of dat eigenlijk wel mag.

Zorgplicht

De rechtbank noemt onder meer de eisen die verband houden met de vergunning van banken en de bijzondere zorgplicht. Deze eisen worden niet of in mindere mate gesteld aan een niet-bank. De rechtbank wil nu van de Hoge Raad weten hoe zij hiermee moet omgaan. De rechtbank overweegt dat juist een klant die moeite heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, behoefte heeft aan een zorgvuldig handelende bank die zijn klantbelang voldoende in acht neemt. Die waarborg is er niet bij een niet-bank.

Voorbeeld

In het aan de rechtbank voorgelegde geval werd de klant na de overname onder meer geconfronteerd met een renteverhoging van 4% naar 8%. Tevens ontstond na de overname een geschil over de waardering van het onderpand en de daarmee verbonden aflossingsverplichtingen. Deze waren gebaseerd op eerder gemaakte afspraken met de bank, maar waren niettemin reden voor Promontoria om de lening op te zeggen. Een dergelijk concreet praktijkgeval maakt duidelijk waarom dit onderscheid tussen een bank en een niet-bank voor de klant en voor de praktijk relevant is.

Meer voorbeelden

Net als in het onderhavige geval kunnen ook andere praktijkvoorbeelden bijdragen aan het overtuigen van de Hoge Raad. In overleg met de behandelend advocaten willen wij daarom benadeelden in de gelegenheid stellen om hun ervaringen – voor zover relevant - te delen met de Hoge Raad. Op deze wijze kunnen zij mogelijk invloed uitoefenen op het oordeel van de Hoge Raad. Dat oordeel zal ook voor alle andere zaken relevant zijn.

Insturen voor 13 oktober a.s.

Indien u uw ervaringen wilt delen verzoeken wij u deze ervaringen schriftelijk uiterlijk op 13 oktober a.s. met ons te delen. Het gaat voornamelijk om de volgende 2 vragen:

 1. Wat merkt u van de overdracht van uw lening door Van Lanschot aan Promontoria:
  1. Voor wat betreft rentebeleid
  2. Incasso en aflossing
  3. Communicatie
  4. Termijnen die u worden gegund
  5. In het algemeen: stellen zij meer of minder dan Van Lanschot uw belang als klant centraal bij de dienstverlening?
 2. Welke verwachtingen zijn er door Van Lanschot gewekt bij u en zijn deze verwachtingen waargemaakt?

Maar ook andere ervaringen kunnen relevant zijn. 

Anoniem

Het is geen probleem als u wilt uitweiden, maar wij maken waarschijnlijk een korte selectie van relevante, sprekende voorbeelden en/of bijvoorbeeld citaten. De behandelend advocaat bepaalt uiteindelijk welke (onderdelen van) ervaringen worden meegenomen richting de Hoge Raad. U kunt er in ieder geval op vertrouwen dat uw naam niet naar buiten wordt gebracht. U blijft dus anoniem, tenzij u aangeeft dat u graag vermeld wilt worden.

Het team van ClaimShare