Veelgestelde vragen

Iedereen kan een zaak aanmelden. Dat doet u door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Vertrouwelijke details hoeft u niet te vermelden. Bent u advocaat: het blijft uw zaak. U kunt ook eerst met ons in gesprek. Heeft u geen advocaat en is uw zaak geschikt voor het platform, dan bekijken we of we er een voor uw zaak kunnen vinden. Ook als u een bedrijf heeft of werkt bij een bedrijf, kunt u namens het bedrijf een zaak aanmelden. 

U kunt een zaak aanmelden door een formulier in te vullen. U kunt dat formulier vinden door hier te klikken en naar beneden te scrollen. Onderaan die pagina bevindt zich het formulier. Niet iedere zaak is geschikt voor ClaimShare. Wilt u weten wat voor soort zaken in aanmerking komen, klik dan hier. Wilt u weten welke informatie u moet aanleveren, klik dan hier.

Wij vragen van u uw contactgegevens en een omschrijving van de zaak. Om de zaak te kunnen beoordelen is voor ons de volgende informatie van belang:

 1. een korte weergave van de feiten
 2. een korte toelichting bij uw rol in de zaak
 3. wat er fout is gegaan en welke regel u denkt dat is overtreden
 4. waarom u denkt dat deze zaak kansrijk is in een juridische procedure
 5. als het gaat om een gezamenlijke claim: wat de gemeenschappelijke kern van uw klacht is en hoeveel mede-gedupeerden zijn er naar uw inschatting zijn
 6. hoe groot u de totale omvang van de schade (dus van alle gedupeerden gezamenlijk) inschat.

Bij een gezamenlijke of groepsclaim is de kern van uw klacht bij alle mede-gedupeerden dezelfde. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u allen hetzelfde product heeft gekocht en dat het product niet naar behoren werkt. Of dat u bijvoorbeeld allemaal het slachtoffer bent van dezelfde fraude. Daarnaast is het van belang dat de kern van de klacht onafhankelijk is van uw persoonlijke omstandigheden. Als de klacht bijvoorbeeld is dat u gebrekkig bent voorgelicht en u bent allen persoonlijk voorgelicht - bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek - zal daarvan niet snel sprake zijn. Let op: het is geen probleem als de schades verschillen door persoonlijke omstandigheden. 

Als er geen sprake is van een gezamenlijke of groepsclaim, spreken wij van een individuele claim. U kunt beide typen claims aanbrengen. Naar zijn aard lenen grote groepen zich slecht of niet voor individuele claims. 

 • het moet gaan om een zaak die kan leiden tot een financiële schadevergoeding die tenminste EUR 250.000 bedraagt;
 • de wederpartij de financiële middelen of een verzekering hebben om de schadevergoeding te voldoen;
 • het niet langer dan vijf jaar geleden zijn dat u voor het eerst kennis droeg of kon dragen van het verwijt dat u de ander maakt;
 • als het een groepsclaim betreft (dus waar meerdere gedupeerden zijn betrokken), moet bovendien de kern van uw klacht bij alle mede gedupeerden dezelfde zijn. Anders kunnen we de schadevorderingen niet bundelen. 
 • als u een individuele claim wilt aanbrengen (dus waarbij er 1 of enkele gedupeerden zijn), is het van belang dat u juridisch advies heeft ingewonnen en dat u dat advies meestuurt.

Nee. Wel delen advocaten standaard in de opbrengst en is het mogelijk dat u als expert (bijvoorbeeld advocaat of journalist) kosten en/of uren (voorwerk) heeft gemaakt die hebben bijgedragen juridische gedachtenvorming en/of aan het beschikbaar maken van belangrijke informatie. Overleg is altijd mogelijk, als u aarzelt, neem dan even contact op. 

Bij het aanbrengen van een individuele claim moet een juridisch advies beschikbaar zijn. Maar ook bij een groepsclaim helpt het enorm. Het uitzoeken of een zaak geschikt en haalbaar is, is een tijdrovende en soms ook kostbare klus en wij zullen dat niet altijd kunnen (laten) doen. Als u een juridisch advies heeft, stuur het daarom altijd mee. U kunt het meesturen met uw email aan info@claimshare.com. Hoe degelijker het advies is, des te meer het helpt. Behandelend advocaten delen standaard mee in het succes van een zaak die ze hebben aangebracht. 

Nee. Als wij uw zaak op het eerste gezicht als 'geschikt' beoordelen en u nog geen advocaat heeft, gaan wij rondkijken in ons eigen netwerk of wij een geschikte advocaat voor de zaak kunnen vinden die uw zaak wil beoordelen en eventueel behandelen. Let op: dit is geen verplichting van ClaimShare en u blijft intussen zelf verantwoordelijk voor de behandeling van uw zaak, waaronder begrepen het bewaken van (verjarings)termijnen.

Als u de zaak van een cliënt of meerdere clienten aanmeldt via ClaimShare, blijft u wat ons betreft de advocaat. Na een positieve beoordeling van beide kanten, maken we met u een begroting en formuleren we afspraken. Advocaten delen ook standaard in het succes van een zaak. Als we daar niet uitkomen, publiceren we de zaak niet. U blijft met uw cliënt vanzelfsprekend de baas over uw zaak en vertrouwelijke informatie blijft vertrouwelijk.

Ja, wij behandelen uw persoonlijke gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk. Dit is juridisch vastgelegd in onze algemene voorwaarden. In het kader van de beoordeling, zullen wij uw gegevens eventueel ook voorleggen aan de raad van toezicht. Zij nemen eveneens vertrouwelijkheid in acht. Verder is het mogelijk dat wij bij de beoordeling de mening van een derde (meestal een specialist) willen betrekken. Van deze derde zullen wij bedingen dat deze eveneens vertrouwelijkheid in acht zal nemen.

Het aanmelden van een zaak stuit niet de verjaring. U blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.

Nadat u een zaak hebt aangebracht, ontvangt u van ClaimShare een email met daarin een ontvangstbevestiging. ClaimShare gaat vervolgens de zaak intern beoordelen. Daarbij kunnen allerlei omstandigheden meewegen. Hoe dat proces verloopt leest u hier.

Na de eerste beoordeling of een zaak zich leent voor het platform (voor een toelichting klikt u hier), beoordelen we of de zaak juridisch kans van slagen heeft. Is dat het geval, dan nemen we contact met u op en gaan we met u in gesprek, tenzij u aangeeft geen rol te willen spelen in een eventuele procedure.

Als alles positief is, maken we een berekening van de te verwachten kosten. Daarin worden alle kosten meegenomen die we verwachten te maken voor een procedure (zonder hoger beroep). Aan de hand daarvan berekenen we hoeveel gedupeerden we moeten werven om een rendabele zaak te kunnen opleveren voor iedereen. Als het resultaat haalbaar lijkt, nemen we een besluit over publicatie op de internetsite.

ClaimShare neemt het besluit of de zaak al dan niet wordt gepubliceerd op de internetsite. In beide gevallen ontvangt u bericht.

Er is een minimum aantal deelnemers dat zich moet aanmelden om een procedure haalbaar te maken. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de zaak niet door. En hoe meer deelnemers, des te groter de druk op de tegenpartij om een oplossing aan te bieden. Iedereen kan helpen door de zaak zoveel mogelijk te delen.

Voor iedere zaak maken we samen met onze crowdbuilding en funding experts een passend marketingplan. Dat verschilt per zaak en kan van alles zijn: van het uitroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders tot een online of social media-campagne, persberichten, alles wat nodig en mogelijk is. Het gehele aanmeldproces verloopt online, van legitimatie tot het uploaden van bewijsstukken. We hebben tenminste een minimum aantal gedupeerden nodig om de zaak door te kunnen laten gaan en eventueel procesfinanciers. Maar we gaan voor zo groot mogelijke aantallen om zo sterk mogelijk te staan tegenover de wederpartij. Iedereen kan meehelpen. Nadat men zich heeft aangemeld, vragen wij de zaak zoveel mogelijk te 'delen' onder betrokkenen. Alles telt, als veel mensen meedoen, werkt het als een sneeuwbal. 

Zodra de inschrijvingstermijn is gesloten, bekijken we of zich voldoende deelnemers en - indien de zaak openstaat voor procesfinanciers - procesfinanciers zich hebben aangemeld. Zo ja, dan gaat de zaak van start. Zo niet, dan gaat de zaak niet door. U krijgt vanzelfsprekend hierover bericht. Hoe het proces verloopt leest u hier.

U bent gedupeerde in een zaak als u voldoet aan de omschrijving van gedupeerde op de webpagina van een zaak. Bij iedere zaak staat dit op de webpagina apart beschreven. Alleen als u voldoet aan de omschrijving van gedupeerde kunt u zich aanmelden.

U vult vrijblijvend uw e-mailadres en de overige verzochte gegevens in op het daarvoor bestemde veld op de webpagina van een zaak in en drukt vervolgens op de aanmeld-knop. Het aanmelden als gedupeerde is vrijblijvend en kosteloos. U blijft op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de zaak. 

Na de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin informatie over hoe u deelnemer wordt in de zaak.

Als u zich niet aanmeldt, doet u niet mee met de claim en heeft u geen recht op compensatie als die door de stichting wordt afgedwongen. U bent dan afhankelijk van de bereidwilligheid van de wederpartij om u vrijwillig te compenseren. In dat geval bent u doorgaans tevens afhankelijk van nog resterend budget.

Nadat u zich heeft aangemeld als gedupeerde, ontvangt u een email met daarin informatie over wanneer en hoe u kunt deelnemen aan de zaak. Zodra deelname is opengesteld, ontvangt u een email met een link naar uw persoonlijke online dossier. Als u klikt op de link, kunt u daar de gevraagde gegevens verstrekken en drukken op 'verzenden'. Als u de juiste gegevens heeft verstrekt, bent u vanaf dat moment deelnemer in de zaak.

Aanmelden als gedupeerde is geheel vrijblijvend. Door de aanmelding geeft u kennis van het feit dat u gedupeerde bent, dat u de zaak steunt en dat u voornemens bent deel te nemen aan de rechtszaak.

Als u vervolgens hiertoe besluit, meldt u zich aan als deelnemer en gaat u een overeenkomst aan. Let op: pas als u alle juiste gegevens voor deelname heeft verstrekt en verzonden, kunt u meedelen in de eventuele opbrengst van de zaak.

Sommige zaken beginnen met een voorpublicatie. Dat betekent dat u zich alvast kunt aanmelden als gedupeerde, zonder dat de aanmelding als deelnemer al is meteen is opengesteld. Een voorpublicatie vermeldt vaak nog niet alle relevante informatie en kan verschillende redenen hebben. Soms willen we eerst peilen of er voldoende belangstelling is voor de zaak of soms hebben we bijvoorbeeld nog niet alle gegevens beschikbaar.

Sommige zaken op onze website hebben het label 'In onderzoek'. Van deze claims staat bijvoorbeeld nog niet vast dat de zaak juridisch haalbaar is of moeten bijvoorbeeld de feiten nog worden achterhaald. In deze zaken willen gedupeerden alvast een groep vormen om gezamenlijk een onderzoek te coördineren en/of mogelijk te maken.

Door deze claims alvast te publiceren, helpen we het onderzoek mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een inzamelingsactie voor het onderzoek te starten. Ook kunnen in deze fase betrokkenen, deskundigen en/of advocaten zich melden die een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. 

Het aanmelden als gedupeerde is kosteloos en vrijblijvend. Als een zaak wordt opengesteld voor deelname en u besluit om deel te nemen aan de zaak, sluit u een overeenkomst met de stichting die uw belangen in de zaak behartigt. Deze overeenkomst houdt doorgaans in dat u voor deelname aan de procedure niets betaalt, maar dat u indien in de zaak een (schade)vergoeding wordt betaald, u een gedeelte daarvan afstaat (no cure no pay). Hoe groot dat gedeelte is, staat vermeld bij de zaak en in de overeenkomst. Doorgaans is het 15-25% van de opbrengst plus de kosten die zijn gemaakt, verdeeld over alle gedupeerden. Als de zaak in hoger beroep gaat, kan het percentage (iets) hoger worden. Als geen voordeel wordt behaald, betaalt u niets. Het financiële risico ligt volledig bij procesfinanciers.

Er kan in een bijzonder geval vooraf op initiatief van de gedupeerden voor worden gekozen om de kosten te verdelen onder de gedupeerden. In dat geval bent u tot niets verplicht totdat u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd en een aanvangsbedrag heeft overgemaakt.

Hoe lang het proces gaat duren is vooraf moeilijk te voorspellen. Dat kan enkele maanden tot enkele jaren zijn. Het is mede afhankelijk van de bereidheid van de wederpartij om eventueel te schikken. Wij houden u vanzelfsprekend tussentijds op de hoogte.

Op zijn laatst wanneer de zaak van start gaat, wordt een aparte stichting opgericht. Deze wordt voorzien van een deskundig bestuur, die de statutaire opdracht heeft om uw belangen te behartigen. De stichting stelt een advocaat aan die de zaak behandelt. Belangrijke besluiten, zoals het treffen van een schikking met de wederpartij, behoeven goedkeuring van de raad van toezicht van ClaimShare dan wel worden voorgelegd aan de deelnemers. Op deze wijze waarborgen we dat uw belangen professioneel worden behartigd.

We maken samen met onze experts voor iedere zaak een passend marketingplan. Dat kan van alles zijn: van het uitroepen van een vergadering tot een online of social media-campagne, persberichten, alles wat nodig en mogelijk is. We verzamelen zoveel mogelijk deelnemers om zo sterk mogelijk te staan tegenover de wederpartij. We hebben tenminste een minimum aantal deelnemers nodig om de zaak door te kunnen laten gaan. Ook u als gedupeerde kunt helpen. Nadat u zich heeft aangemeld, vragen wij u of u nog andere mensen kent die ook gedupeerde zijn en of u onze website aan hen wil doorgeven. Alles telt, als iedereen meewerkt, werkt het als een sneeuwbal. Als we het minimum niet halen, gaat de zaak niet door. 

Op voorhand is de uitkomst van een procedure moeilijk te voorspellen. ClaimShare wil graag kansrijke zaken op haar platform en gelukkige klanten. Daarom vraagt zij de advocaat een analyse van de zaak te maken en wil zij dat de advocaat meedeelt in het risico. Ook ClaimShare is voor haar opbrengst mede afhankelijk van het succes. En voor de deelnemer geldt dat de risico's beperkt zijn.

Zoveel als mogelijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens en uw deelname blijft geheim voor anderen. Als de zaak bij de rechter komt, is het mogelijk dat op enig moment in de procedure de namen van de deelnemers moeten worden overgelegd. Bijvoorbeeld omdat de schade moet worden bewezen. Alleen als de zaak daarom vraagt, zullen we de gevraagde gegevens in het proces brengen en dan zo beperkt mogelijk.

Bij het aanmelden als deelnemer gaat u een overeenkomst aan, door in het veld ‘voorwaarden’ de overeenkomst te accepteren. Gaat het om een schadevergoedingsvordering, dan draagt u de incasso van uw schadeclaim doorgaans onherroepelijk over aan een stichting. De stichting gaat voor u de schadeclaim incasseren en beslist erover. Levert de schadeclaim iets op, dan ontvangt u dat bedrag of ander voordeel minus de gemaakte kosten en een percentage. U mag deze incasso-opdracht nog niet al aan ander hebben verstrekt. Weet u dat niet zeker, neem dan even contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Dan moet u even het volgende nagaan. Als u zich vrijblijvend bij de andere organisatie heeft aangemeld, dan is het geen probleem. Waar het om gaat is dat u de opdracht om uw schadevordering te incasseren niet al eerder aan iemand anders mag hebben verstrekt. Dat kan alleen zo zijn als die organisatie ondubbelzinnig een overeenkomst daarover het u heeft afgesloten. Weet u dat niet zeker? Neemt u dan even met ons op voordat u zich aanmeldt. Onze contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

We bekijken of zich voldoende deelnemers en/of procesfinanciers aanmelden in de zaak. U kunt daarbij helpen door als u nog andere gedupeerden kent, deze van de zaak op de hoogte te stellen. Ook kunt u helpen door de zaak zoveel mogelijk te delen

Zodra de zaak van start gaat, houden wij u van het verloop van het proces op de hoogte. Mogelijk vragen wij u tijdens de procedure nog een keer om informatie of vragen we een keer uw standpunt. U ontvangt daarvan dan vanzelf bericht. Verder hoeft u niets te doen. Zorg wel dat u wijzigingen in uw persoonsgegevens in uw gebruikersprofiel aanpast.

 Als zich onvoldoende deelnemers aanmelden gaat de zaak niet door. U krijgt daarover dan van ons bericht.

Voor u is het belangrijkste risico dat u uw schadeclaim uit handen geeft en dat u kans loopt dat de procedure op niets uitloopt, niet meer gefinancierd kan worden of om een andere reden (te) weinig oplevert. Daar staat tegenover dat uw zaak wordt begeleid door deskundigen, u geen kostenrisico loopt, u niets of weinig hoeft te doen en kans hebt op een goede opbrengst.

Nadat een eindvonnis van de rechter is verkregen, is het mogelijk dat tegen dat vonnis hoger beroep wordt ingesteld, of dat we zelf besluiten in hoger beroep te gaan. In beide gevallen betekent dat voor de gedupeerden dat zij in gefinancierde zaken automatisch een hoger percentage afstaan van de eventuele opbrengt. Dat komt omdat er aanvullende kosten moeten worden gemaakt om het hoger beroep te betalen. Welk percentage dat is verschilt per zaak en staat op de webpagina van de zaak en in de deelnemersovereenkomst. Als het hoger beroep niet kan worden gefinancierd of wordt besloten af te zien van het hoger beroep, eindigt de procedure.

Met een zaak ‘delen’ bedoelen we anderen op de hoogte stellen van het bestaan van een zaak door email of social media (zoals Twitter, Facebook, LinkedIn). U deelt slechts algemene informatie over een zaak, met een verwijzing naar de webpagina. U deelt dus niet of u deelneemt of welke rol u heeft. 'Delen’ is niet verplicht, maar kan wel het verschil maken om voldoende gedupeerden te verzamelen om de zaak door te kunnen laten gaan. 'Delen' zorgt voor een sneeuwbaleffect. Hoe het 'delen' werkt leest u hier. En u kunt anderen natuurlijk ook via traditionele communicatiemiddelen op de hoogte stellen als u dat wilt.

Volg ons ook op social media, we hebben pagina's op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meestal geldt een minimum aantal deelnemers om de zaak te kunnen laten doorgaan, Door informatie over de zaak te 'delen' krijgt de zaak meer bekendheid en is dus de kans groter dat zich voldoende deelnemers aanmelden. En dus is de kans groter dat de zaak dus daadwerkelijk kan doorgaan. En sowieso geldt, hoe meer deelnemers, des te sterker het collectief en dus hoe groter de kans op succes. Let op: het is niet verplicht om de zaak te 'delen'. U lees hier welke informatie u deelt als u een zaak deelt.

U deelt slechts algemene informatie over een zaak, met een verwijzing naar de webpagina. U deelt dus niet of u deelneemt of welke rol u heeft. U kunt op de betreffende social media aan het bericht eventueel persoonlijke informatie toevoegen als u dat wilt.

U kunt de zaak delen door onderaan de foto bij een zaak op de webpagina te klikken op: ‘deel deze zaak’. 

Ook aan het einde van het aanmeldproces krijgt u gelegenheid te delen. U krijgt verschillende icoontjes van social media en mail te zien. Door daarop te klikken kunt u een algemeen bericht over de zaak delen via de gekozen media. Dat kan alleen als u bent aangesloten bij de betreffende media. Als u op het envelopje klikt, kunt u delen per email. 

U leest hier waarom delen op zoveel mogelijk media belangrijk is.

Als u ‘deel deze zaak’ aanklikt, verschijnt er een scherm waarop u verschillende icoontjes van social media en mail ziet staan. U kunt media selecteren waarbij u bent aangesloten en zo een algemeen bericht over de zaak delen via de gekozen media. U leest hier waarom delen op zoveel mogelijk media belangrijk is.

Jazeker, heel graag zelfs. Onderaan de homepage vindt u daarvoor buttons waarop u kunt klikken.

Procesfinanciering is het betalen van de kosten van een rechtszaak, waarbij de procesfinancier een deel van de opbrengst ontvangt als de zaak een voordeel oplevert. Als de zaak om welke reden dan ook niets oplevert, is de procesfinancier zijn geld kwijt. Procesfinanciering kan via deze internetsite worden geregeld ('Procesfinanciers'). Er kan ook een derde partij zijn die dit risico op zich neemt. De internetpagina over de zaak vermeldt de financieringsvorm en de voorwaarden.

Binnenkort verschijnen nieuwe zaken die worden opengesteld voor procesfinanciering. Wilt u daarvan op de hoogte blijven, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Voor iedere zaak wordt een budget begroot van de kosten van de procedure in één instantie (dus zonder eventueel hoger beroep). Een specificatie van de begrote kosten staat vermeld op de internetpagina voor procesfinanciers van de zaak. Deze kosten financiert u in ruil voor een gedeelte van de eventuele opbrengst. Als in de zaak extra financiering nodig is of de zaak in hoger beroep gaat, vindt een nieuwe financieringsronde plaats. Per financieringsronde staat op de webpagina van de zaak vermeld waar de financiering voor wordt gebruikt. 

In principe kan iedereen die ouder is dan 18 jaar een proces helpen financieren. U kunt ook vanuit uw bedrijf financieren. Let op dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele fiscale consequenties.

Aanmelding is een online proces dat u in enkele minuten kunt doorlopen:

1. U vult het bedrag, uw contact- en bankgegevens (van de rekening waarop u de opbrengst wilt ontvangen);

2. Vervolgens doorloopt u een korte investeerderstoets die bestaat uit enkele simpele vragen;

3. U accepteert de procesfinancieringsovereenkomst;

4. De laatste stap is dat u het bedrag elektronisch overmaakt via Ideal.

Nadat u alle stappen heeft doorlopen, ontvangt u de overeenkomst per email. U krijgt tevens toegang tot een online dossier waar de overeenkomst wordt bewaard, u uw gegevens kunt aanpassen en u op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de zaak.

Ja. uw geld wordt apart bewaard op een derdengeldenrekening van de payment service provider gedurende de aanmeldperiode. Het wordt pas doorgestort aan de stichting als zeker is dat de zaak doorgaat. Gaat de zaak niet door, dan stort de payment service provider uw geld terug, minus kosten.

Zolang de zaak openstaat voor financiering, kan dat zeker! Door deel te nemen staat u een gedeelte van de eventuele opbrengst af, o.a. aan de procesfinancier. Door in uw eigen zaak ook als procesfinancier op te treden, ontvangt u dus een deel terug van de opbrengst die u heeft afgestaan als de zaak een voordeel oplevert. Of zelfs meer, afhankelijk van de omvang van de schade en het bedrag van uw financiering.

Tenminste moet zich het minimum aantal deelnemers aanmelden. Daarnaast moet de zaak volledig gefinancierd zijn. Als aan één deze van beide vereisten niet is voldaan, gaat de zaak niet door en krijgt u uw geld teruggestort minus kosten. Ook kunnen bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat een zaak ondanks voldoende aanmeldingen niet door gaat.

U kiest een zaak louter op basis van uw eigen afwegingen. Het verloop van een rechtszaak is erg moeilijk te voorspellen. Doorslaggevend kan zijn dat u op basis van uw (rechts)gevoel gelooft in de goede afloop van een zaak, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat u een zaak moreel steunt en u daarom wilt financieren. Publicatie van een zaak door ClaimShare op de website biedt geen garantie op een succesvolle afloop.

Als de zaak niet van start gaat, krijgt u uw inleg terug, minus kosten

Als de zaak doorgaat en leidt tot uitbetaling, krijgen eerst de procesfinanciers hun inleg terug. Van het restant krijgen de procesfinanciers een percentage. Welk percentage dat is, staat vermeld op de pagina van een specifieke zaak. Als de zaak maar een gedeelte van de totale inleg oplevert, krijgen de procesfinanciers maar een gedeelte van hun inleg terug. Als de zaak niets oplevert, ontvangen de procesfinanciers niets en krijgen ze dus ook hun inleg niet terug.

Het verloop van een zaak is op voorhand erg moeilijk te voorspellen, ook omdat vaak nog niet alle informatie bekend is. Het grootste risico is dat het proces wordt verloren of om een andere reden niets oplevert. Dan bent u uw geld kwijt. Een ander groot risico is dat extra financiering nodig is omdat de zaak heel complex is geworden of in hoger beroep gaat, en dat extra benodigde bedrag niet kan worden gefinancierd. In beide gevallen wordt de procedure niet voortgezet en bent u het bedrag dat u heeft ingelegd kwijt, omdat er geen opbrengst is.

Ja, u betaalt 10% (inclusief BTW) transactiekosten over het bedrag dat u inlegt. De transactiekosten zijn inkomsten voor ClaimShare, waarmee zij onder campagnes financiert om deelnemers en procesfinanciers te werven en haar eigen kosten dekt. Als de procedure niet van start gaat doordat het doelbedrag of het minimum vereiste aantal deelnemers niet wordt gehaald, krijgt u uw inleg terug minus de bovenbedoelde 10%. Gaat de zaak wel door, dan wordt uw overige inleg gebruikt om de kosten van de rechtszaak te dekken.

We maken samen met onze crowdbuilding en funding experts per zaak een passend marketingplan. Dat kan van alles omvatten: van het uitroepen van een vergadering tot een online of social media-campagne, persberichten, alles wat nodig en mogelijk is. We hebben tenminste een minimum aantal deelnemers nodig om de zaak door te kunnen laten gaan. Ook u als procesfinancier kunt helpen. Nadat u heeft geïnvesteerd, vragen wij u of u nog andere mensen kent die gedupeerde zijn of procesfinancier willen worden en of u onze website aan hen wil doorgeven. Alles telt, hoe groter de groep deelnemers, hoe groter de potentiële schade-uitkering en hoe groter het potentiële rendement. Het is een 'joint effort'. Als iedereen meewerkt, werkt het als een sneeuwbal. Als we het procesbudget of het minimum aantal deelnemers niet halen, gaat de zaak niet door. 

Op de procesfinancieringspagina van iedere zaak staat een rekentool die op basis van de aannames die u invoert een indicatief voorbeeld rendement berekent. Let wel op dat de rekentool slechts een voorbeeld geeft op basis van uw aannames en het heel lastig is om het verloop van een procedure te voorspellen. Kijk daarom ook naar de risico's.

Pas als het doelbedrag én het minimum aantal deelnemers is gehaald, stort de payment service provider het door aan de stichting die de zaak behandelt. De stichting kan het conform haar statutaire doelstelling uitsluitend ten behoeve van de zaak aanwenden en betalingen worden gecontroleerd door ClaimShare. Op deze manier wordt gewaarborgd dat afspraken worden nagekomen.

Als het doelbedrag of het minimum vereiste aantal gedupeerden niet wordt gehaald, krijgt u uw inleg terug minus kosten.

Door te ‘delen’, helpt u de zaak onder de aandacht van anderen te brengen. Dat is belangrijk, omdat een zaak pas doorgaat als een minimum aantal deelnemers zich aanmelden én het budget voor een zaak voor 100% is gefinancierd. En verder geldt: hoe meer deelnemers zich aanmelden, des te groter de totale schade en dus des te groter het potentiële rendement. Het loont dus om te delen!

Het tijdvak waarin het aanmelden openstaat voor procesfinanciers is vooraf bepaald. Daarna krijgt u op het bij ons bekend emailadres bericht of de zaak doorgaat of niet.

Als er ontwikkelingen zijn, ontvangt u van ons een korte email die verwijst naar een update op de website. U kunt dus het hele proces volgen.

Tot op zekere hoogte. U krijgt als procesfinancier toegang tot een beveiligde online omgeving waar u toegang heeft tot uw dossier(s). Daar kunt u enkele persoonsgegevens aanpassen, zoals adreswijzigingen en wachtwoord. U kunt uw identiteit niet wijzigen en dus ook niet of vanuit uw bedrijf of privé investeert.

Als de zaak leidt tot betaling, ontvangt u daarvan bericht. Het bericht bevat een berekening van het bedrag. Zodra het bedrag definitief is vastgesteld, wordt het bedrag automatisch overgemaakt op het in uw dossier opgeslagen rekeningnummer.

Wij proberen vooraf een zaak zo goed mogelijk te begroten. Maar het kan zijn dat een zaak zo complex is geworden - of wordt gemaakt - dat deze extra financiering nodig heeft. In dat geval wordt de zaak opengesteld voor extra financiering. U kunt dan bijstorten. Als u niet bijstort, heeft dat tot gevolg dat uw percentage in de potentiële opbrengst automatisch (evenredig) vermindert omdat er meer financiering bijkomt. Als de extra financiering niet slaagt, eindigt de zaak zonder opbrengst.

Uw potentiële opbrengst verwatert door de extra financiering. Dat betekent dat uw percentage in de potentiële opbrengst evenredig vermindert als gevolg van de extra financiering. Een voorbeeld: indien het budget EUR 100.000 bedraagt en er wordt EUR 50.000 extra financiering opgehaald, dan verwatert uw aandeel in de eventuele netto opbrengst van 15% naar 10%. In geval van opbrengst nog steeds eerst de (totale) inleg terugbetaald aan de procesfinanciers.

U kunt er ook voor kiezen om bij te storten om uw aandeel in de potentiële opbrengst op peil te houden.

Als de zaak in hoger beroep gaat, dan gaat de procedure een nieuwe fase in die apart moet worden gefinancierd. De deelnemer geeft voor de nieuwe financiering een extra percentage op ten behoeve van de nieuwe procesfinancieringsronde. Degenen die eerder in deze zaak als procesfinancier optraden krijgen voorrang en kunnen zo een extra aandeel verwerven in de eventuele opbrengst. Daarna wordt financiering via de internetsite opengesteld om een eventueel resterend deel van de financiering op te halen. Als de financiering niet slaagt, eindigt de procedure vrijwel zeker zonder uitkering.

Een investeerderstoets wordt voorgeschreven door de AFM bij crowdfunding. Hoewel ClaimShare niet onder toezicht staat van de AFM, hebben we voor een vergelijkbare oplossing gekozen. De toets heeft tot doel de consument inzicht te geven bij het maken van een verantwoorde investeringsbeslissing. Wij gaan iets verder dan de AFM voorschrijft, als u niet slaagt, kunt u niet investeren. Wij doen dat onder meer vanwege de risico's. De informatie die u verstrekt, blijft vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Ja, wij behandelen al uw gegevens strikt vertrouwelijk. Het staat u natuurlijk vrij om het bestaan van de zaak te delen en daarmee het verzamelingsproces en mogelijk uw rendement positief te beïnvloeden. U kunt zelf kiezen of u daarbij wilt vermelden dat u het proces financiert. Het delen van zaak is geen verplichting!

Kijk hieronder bij de vragen. Staat het antwoord er niet bij, vul dan graag het contactformulier hieronder in of stuur dan een email met uw vraag naar info@claimshare.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

U kunt zich uitsluitend aanmelden als u een emailadres heeft. Als u er geen heeft, kunt u wellicht een emailadres van een van uw familieleden of kennissen gebruiken of een gratis emailadres aanmaken op www.gmail.com of www.hotmail.com.

1. Als de zaak waarop u wilt aanmelden een voorpublicatie is, kunt u daarvoor niet inloggen. De reden daarvoor is dat de beveiligde omgeving voor die zaak nog niet toegankelijk is. 

2. U kunt alleen inloggen, indien u zich heeft aangemeld als gedupeerde en u vervolgens via de bevestigingsmail van ClaimShare aanvullende gegevens heeft verstrekt en een wachtwoord heeft aangemaakt. Heeft u dat nog niet gedaan, kijk dan nog even in uw mailbox en volg alsnog de instructies in de email.

3. Als u uw wachtwoord kwijt bent, druk dan op de inlogpagina op het linkje onderaan waar staat wachtwoord vergeten?

Komt u er niet uit, neem dan even contact met ons op.

Let op: als de zaak waarop u wilt aanmelden een voorpublicatie is, kunt u daarvoor nog niet inloggen.

1. U gaat hierboven in de menubalk naar 'Inloggen', vult uw emailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op 'Mijn omgeving'

2. In uw digitale dossier klikt u op ‘Mijn gegevens’. Behalve uw rekeningnummer, kunt u al uw gegevens daar aanpassen.

Lukt het niet, dan kunt u het contactveld hieronder invullen of een mail sturen naar info@claimshare.com. We helpen u graag.

 1. Heeft u zich al aangemeld als gedupeerde voor een zaak? Zo niet, kijk dan bij aanmelden.
 2. Heeft zich al aangemeld voor een zaak, kijk dan in uw mailbox of uw een bevestigingsmail van ClaimShare met daarin instructies voor het voltooien van uw aanmelding heeft ontvangen. Door op de link in de mail te klikken, kunt u een wachtwoord aanmaken. 
 3. Heeft u een bevestigingsmail ontvangen zonder instructies voor het voltooien van de aanmelding, dan is de zaak waarvoor u zich heeft aangemeld een voorpublicatie. U kunt u daarvoor nog niet inloggen en u ontvangt daarover nog bericht.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, gaat u naar ‘Inloggen’. Als u op de onderste regel wachtwoord vergeten drukt, kunt u uw emailadres invullen. U krijgt dan een email met een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Wellicht is de mail in uw spamfilter terecht gekomen. Kijkt u daarom in uw mailbox bij ‘spam’ of ‘ongewenste email’.

Is de bevestigingsmail in uw spamfilter terecht gekomen, dan raden wij u aan om meteen ons e-mailadres toe te voegen aan de lijst 'veilige afzenders' of 'veilige geadresseerden'. Via de email vindt de belangrijkste communicatie plaats. Dit doet u op de volgende manieren:

Microsoft Outlook: Klik met de rechtermuisknop op het e-mailbericht en vervolgens op 'Ongewenste e-mail'. Kies daarna op 'Domein van afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders'.
Gmail: Kijk in uw ongewenste map en open de e-mail. Klik naast de knop 'Beantwoorden' op het pijltje en kies voor 'Afzender toevoegen aan lijst met contactpersonen' en 'Afbeeldingen van afzender altijd weergeven'.
Hotmail: Ga naar uw ongewenste map en vink de e-mail(s) aan. Klik vervolgens bovenin de balk op 'Niet ongewenst'. 
Thunderbird: Open de betreffende e-mail. Klik op 'Geen ongewenst bericht'.

Rechtsboven in uw scherm bevindt zich een tabje ‘Inloggen’. Klik daarop om in te loggen. Als u mobiel inlogt, klikt u rechtsboven op het symbool met de horizontale streepjes en kiest u uit het menu vervolgens ‘Inloggen’.

Klik vervolgens op 'Mijn omgeving'.

Let op: als de zaak waarop u wilt aanmelden een voorpublicatie is, kunt u daarvoor nog niet inloggen.

Het juridische proces begint met het indienen door de advocaat van een schadeclaim bij de tegenpartij. Is deze niet aanstonds bereid een redelijke (schade)vergoeding te betalen, dan legt de advocaat de zaak voor aan de rechter en gaat de rechtbankprocedure van start. Dit proces noemen we procederen. Het is mogelijk dat de tegenpartij wil schikken. In dat geval stopt de procedure bij betaling. Is de tegenpartij daartoe niet bereid, dan komt er een uitspraak van de rechter.

Het is mogelijk dat als gevolg van het juridische proces de tegenpartij alsnog een redelijke vergoeding wil betalen. Als overeenstemming wordt bereikt en de vergoeding wordt betaald, wordt afgezien van de (verdere) rechtszaak. Dat noemen we ‘schikken’ en een de overeenkomst noemen we een ‘schikking’. Omdat procederen veel onzekerheden met zich meebrengt en lang duurt, streven we er normaal gesproken naar een procedure te eindigen door een schikking.

Als een zaak niet kan worden geschikt, komt het aan op een uitspraak van de rechter. Een gunstige uitspraak is een uitspraak die de gedupeerden in het gelijk stelt én een schadevergoeding toekent.

Juridische procedures duren over het algemeen lang. Als de zaak niet wordt geschikt, reken dan op gemiddeld 2 jaar.

Dat hangt van de tegenpartij af. Hij kan zich bij de uitspraak neerleggen en betalen. In dat geval is de rechtszaak voorbij en krijgt ieder zijn deel van de betaling zoals vermeld op de zaakspagina. Maar mogelijk gaat de tegenpartij in hoger beroep.

Als er een uitspraak van de rechter is, kunnen beide partijen daartegen in hoger beroep. Dat betekent dat de uitspraak opnieuw wordt bekeken door andere rechters en mogelijk (helemaal) wordt overgedaan.

Dat hangt van de omstandigheden van het geval af. Als uit het verloop van de zaak en de uitspraak blijkt dat een hoger beroep kansrijk is en de financiering geen probleem is, gaan we normaal gesproken zelf in hoger beroep.

Dat het langer duurt voordat er een definitieve uitspraak is gedaan en dus dat het langer duurt voordat duidelijk is of er betaling plaatsvindt.

ClaimShare is een onafhankelijk online platform waarop mensen of bedrijven krachten kunnen bundelen om in gezamenlijkheid juridische conflicten op te lossen. ClaimShare helpt bij het vinden van mede-gedupeerden en eventueel met het vinden van financiers die de kosten van een rechtszaak voor hun rekening nemen. Verder biedt ClaimShare ondersteuning van de organisatie en begeleiding rondom de zaak, tot en met de eventuele uitbetaling van een schadevergoeding.

Iedereen kan ineens betrokken raken in een juridisch conflict tegen een machtige partij. In veel gevallen zullen er anderen zijn die hetzelfde probleem hebben. ClaimShare helpt mede-gedupeerden te vinden, samen te werken, de kosten te financieren en voegt expertise toe. Door een krachtig collectief te vormen, ontstaan er meer gelijke kansen. Met als doel een voor iedereen rechtvaardige oplossing.

De dienstverlening van ClaimShare bestaat uit vier onderdelen. ClaimShare:

 1. helpt een plan van aanpak te maken;
 2. helpt mede-gedupeerden te vinden en regelt het aanmeldingsproces;
 3. begeleidt de financiering van de claim;
 4. houdt toezicht, verzorgt de administratie en levert professionele ondersteuning gedurende het gehele proces tot en met de uitbetaling.

Het is in overleg ook mogelijk om onderdelen van de dienstverlening af te nemen. Neem in dat geval graag contact met ons op. U vindt onze contactgegevens onderaan de pagina.

Klik hier voor een beschrijving van het team.

ClaimShare rekent een vaste servicefee van gemiddeld 1-5% van de schade die we verhalen als de zaak van start gaat plus 5% van de opbrengst als de zaak tot uitkering komt. Voor het regelen van financiering rekenen we 10% van het gefinancierde bedrag. In bijzondere gevallen kan dat anders zijn. 

Als ClaimShare op voorhand alle kosten plus een marge doorberekent, dan worden de kosten hoog en daarmee wordt ook de drempel om een rechtszaak te voeren hoger. Door vooraf geen kosten door te berekenen, blijft de drempel laag.

 1. Als de procesfinanciering via de website verloopt, ontvangt ClaimShare 10% transactiekosten. Als derde financiers de rechtszaak financieren, kan ClaimShare daarmee afwijkende afspraken maken.
 2. Als de zaak van start gaat, worden uit het vooraf bepaalde budget de acquisitie- en begeleidingskosten voldaan. Als een zaak is gefinancierd, wordt dit bedrag voorgeschoten door de procesfinanciers. Zij lopen dan ook het risico.
 3. Als een zaak tot uitkering komt, dragen de gedupeerden na aftrek van gemaakte kosten 5% van die uitkering af aan ClaimShare. 

De Raad van Toezicht bestaat uit een poule van ervaren deskundigen die in de raad van toezicht van een zaakstichting kunnen worden benoemd. Dit toezicht omvat onder meer het financieel toezicht en staat nader beschreven in de statuten van de zaakstichting. Doordat ClaimShare de stichtingen administratief ondersteunt, strekt het toezicht zich ook uit over ClaimShare. Door te werken met een vaste Raad van Toezicht is de kwaliteit gewaarborgd en besparen we kosten die normaal de drempel verhogen om te kunnen claimen.

De leden van de Raad van Toezicht vindt u onderaan deze pagina.

Ja, voor iedere claim wordt een aparte stichting opgericht waarin de rechten en gelden van de deelnemers en procesfinanciers worden gebundeld. Deze stichting staat juridisch los van ClaimShare en als ClaimShare failliet gaat blijven de rechten en gelden onaangetast. Wel zal iemand de ondersteunende taken van ClaimShare moeten overnemen.

Onze missie is om gezamenlijk procederen eenvoudiger te maken zo bij te dragen aan rechtvaardige juridische oplossingen. Meer over ons leest u hier.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!