ForwardGoldSale Aansprakelijk stellen

Honderden particulieren kochten voor tientallen miljoenen goud via zogenaamde Forward Gold Sale-contracten. Het geld verdween en het goud werd nooit geleverd. Het OM verdenkt meerdere betrokkenen van Ponzi-fraude. ING en BUNQ faciliteerden bankrekeningen en hadden dit moeten doorzien. Zij worden door de gedupeerden aansprakelijk gesteld. Kijk ook op: www.goudfraude.nl.

Lees verder

Schrijf je hier in!

 • Gedupeerden collectief

 • Geen afstand van levering

 • No cure no pay

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Wat is er gebeurd?

Honderden particulieren kochten in de jaren 2016-2019 voor tientallen miljoenen Forward Gold Sale-contracten. Een Forward Gold Sale-contract hield in een recht op verkrijging van fysiek goud met 10% korting op de officiële goudprijs. Tegenover de korting stond een wachttermijn van 10 maanden. De aanbieders van de contracten waar het in de zaak om gaat, waren Ruby Creek Resources Inc., gevestigd in Los Angeles, California, VS (nader: Ruby Creek) en Transeco Minerals & Mining Ltd. te Windsor (VK) (nader: Transeco).

De contracten werden verkocht door bemiddeling van in Nederland gevestigde tussenpersonen, handelend onder de namen Goldinvestment.nl, Goudkorting.nl en aanverwante namen. Volgens de brochure wilden de goudmijnen extra geld aantrekken voor investeringen in machines, personeel, wasstraten, vrachtwagens, capaciteitsuitbreiding en om andere mijnen over te kunnen nemen. Om dit te kunnen financieren werd tijdelijk een deel van de toekomstige goudproductie verkocht. Daarom werd het de Forward Gold Sale genoemd.

Leveringen stoppen

Al vrij snel na het verloop van de eerste termijnen stokten de leveringen. Volgens de aanbieders was de mijnbouw door omstandigheden stilgelegd, maar zouden er uiteindelijk wel leveringen plaatsvinden. Dat gebeurde niet. De goudkopers worden op deze wijze al bijna vijf jaar aan het lijntje gehouden terwijl bekend is dat hun inleg inmiddels niet meer beschikbaar is voor diezelfde mijnbouw, noch voor de aankoop van goud.

Ponzi-fraude

Het OM heeft in april 2019 een inval gedaan bij onder meer Goldinvestment.nl en sindsdien loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Het OM verdenkt meerdere betrokkenen onder meer van oplichting en verduistering (Ponzi-fraude). Het onderzoek is gericht op de Forward Gold Sales van Ruby Creek Resources. Uit het onderzoek blijkt dat met het geld van nieuwe inleggers in Alkmaar goud werd ingekocht om uit te leveren aan de inleggers die 10 maanden eerder goud hadden besteld. Daarnaast werd 35-50% van de inleg via de escrow-stichtingen uitgekeerd als verkoopcommissies en aan tussenhandelaren. Er zijn geen geldstromen uit het buitenland naar de Nederlandse agentschappen en verkopers gevonden. Volgens het OM zijn in totaal 600 mensen gedupeerd voor een totaalbedrag van €30-45 miljoen.

De rol van de banken

De aanbieders van de Forward Gold Sale waren in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gevestigd. Om te voorkomen dat de inleg naar deze landen moesten worden overgemaakt, moest deze worden betaald op de rekeningen van in Nederland gevestigde derdengeldenstichtingen. Deze waren door de organisatoren speciaal daarvoor opgericht en hielden de bankrekeningen aan bij ING Bank en BUNQ. Door deze structuur te faciliteren stelden ING Bank en Bunq de aanbieders eenvoudig in staat om de dubieuze Forward Gold Sale te verkopen in Nederland en België en daarbij vertrouwen te wekken bij beleggers. Als ING en Bunq de op hen rustende verplichtingen waren nagekomen, was het nooit zover gekomen.

Zorgplicht en andere verplichtingen banken

Op grond van de wet waren de banken verplicht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de identiteit van de rekeninghouders, hun bedrijf en de organisatiecultuur. Al naargelang de uitkomsten diende vervolgens nader onderzoek plaats te vinden en moest een systeem van transactiemonitoring worden ingericht. Volgens vaste rechtspraak brengt bovendien de maatschappelijke functie van de bank een bijzondere zorgplicht mee. Deze houdt onder meer in dat als zij zich bewust was - of hadden moeten zijn - van een (bijzonder) gevaar of risico, de banken niet hadden mogen blijven stilzitten. De banken hebben echter verzuimd (tijdig) in te grijpen.

De Forward Gold Sale had een hachelijke structuur, waarbij beleggers zonder enige waarschuwing het gehele mijnbouwrisico liepen tegen een beperkte korting. Het faciliteren van de escrow-structuur via derdengeldenstichtingen was een constitutief onderdeel daarvan, erop gericht om vertrouwen te wekken bij beleggers. De aanbieders en tussenpersonen beschikten bovendien niet over de juiste vergunningen en meerdere betrokken personen hadden al antecedenten die een nader onderzoek rechtvaardigden. Na aanvang van de activiteiten hielden de geldstromen bovendien geen verband met de aan de kopers voorgespiegelde activiteiten. Door haar verplichtingen te veronachtzamen fungeerden de banken als onmisbare schakel in de frauduleuze structuur.

Aansprakelijk

De stichting Collectief FGS houdt daarom zowel ING als Bunq verantwoordelijk. Zij heeft beide banken inmiddels aansprakelijk gesteld en indien nodig volgt een rechtszaak. 

Gedupeerde?

Wie kan zich aanmelden?

Gedupeerden kunnen zich aansluiten indien zij voldoen aan alle drie de volgende kenmerken:‍

 1. zij hebben een Forward Gold Sale-contract afgesloten met Ruby Creek of TransEco Minerals and Mining;‍
 2. zij hebben het contract betaald op een bankrekening van een (escrow)stichting bij ING of BUNQ; en‍
 3. het Forward Gold Sale-contract is niet of deels niet nagekomen.

Ook Belgische gedupeerden die aan de bovenstaande criteria voldoen kunnen zich aansluiten.

Het aanmeldproces

Als u gedupeerde bent, kunt u zich aanmelden via het aanmeldvak op deze pagina. U hoeft alleen uw emailadres en uw telefoonnummer op te geven. Na aanmelding ontvangt u een email met daarin een link waarmee u uw aanmelding in onze portal kunt voltooien Dat houdt in:

 1. u vult enkele persoonsgegevens aan;
 2. u upload uw FGS-contract(en);
 3. u gaat akkoord met de voorwaarden;
 4. nieuwe deelnemers betalen het inschrijfgeld ad €250 (incl. btw).

Vervolgens drukt u op 'Versturen'. Na verzending van uw aanmelding verifiëren wij of alle gegevens zijn verstrekt en ontvangt u van ons bericht. Verder hoeft u voorlopig niets te doen. De stichting verzorgt alles en houdt u op de hoogte.

Voorwaarden

Welke voorwaarden gelden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U wordt deelnemer bij de stichting tegen betaling van het vaste inschrijfgeld ad €250;
 • De stichting zal uw belangen exclusief behartigen in deze Forward Gold Sale-claim tegen de banken. U kunt dus niet (meer) aan eventuele andere initiatieven tegen de banken in deze zaak deelnemen. U doet geen afstand van uw recht op levering van het goud;
 • Van de eventuele opbrengst uit deze zaak na kosten staat u 35% af. De kosten van de procedure worden apart gevorderd bij de banken. Voor zover deze niet worden toegewezen, worden deze omgeslagen over het gehele collectief. In dat (uiterste) geval zou het percentage dat u afstaat (iets) hoger kunnen uitvallen;
 • Als de stichting er niet in slaagt deze vordering tegen de banken te effectueren, heeft u niet meer het recht om nogmaals dezelfde claim neer te leggen bij de banken;

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst deze zonder opgave van redenen te herroepen. Onder het kopje 'Documenten' kunt u een template van de Deelnemersovereenkomst downloaden.

Stichting

Stichting Collectief Forward Gold Sale

De Stichting Collectief Forward Gold Sale behartigt de belangen van verkopers van Forward Gold Sale-contracten. De Stichting vertegenwoordigt deze belangen onder meer in juridische procedures. Het bestuur van de stichting neemt zelfstandig alle besluiten en voert overleg met de advocaten. Bij de besluitvorming over ingrijpende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een eventuele schikkingsovereenkomst, betrekt het bestuur op nader door haar te bepalen wijze het draagvlak onder de statutaire achterban. De statuten van de stichting kunt u downloaden onder het tabje 'Documenten' hieronder.

Meer informatie over deze claim en de stichting vindt u op de website van de stichting: goudfraude.nl. De Stichting zal bij het voeren van de collectieve procedures de Claimcode 2019 naleven. De claimcode houdt een aantal waarborgen in ten aanzien van de onafhankelijkheid van de stichting, alsmede een toelichting bij de governance structuur, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. Verantwoording daarvoor en overige informatie in verband met de naleving van de claimcode wordt opgenomen in een Verantwoordingsdocument dat onder het kopje 'Documenten' zal zijn te downloaden. 

ClaimShare

De Stichting wordt ondersteund door ClaimShare, een professioneel platform voor collectieve juridische belangenbehartiging, ClaimShare verzorgt de corporate, financiële en deelnemersadministratie, de communicatie en begeleidt via haar serviceplatform de inschrijving van gedupeerden. 

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

Gedupeerden kunnen zich aansluiten indien zij voldoen aan alle drie de volgende kenmerken:‍

 1. zij hebben een Forward Gold Sale-contract afgesloten met Ruby Creek of TransEco Minerals and Mining;‍
 2. zij hebben het contract betaald op een bankrekening van een (escrow)stichting bij ING of BUNQ; en‍
 3. het Forward Gold Sale-contract is niet of deels niet nagekomen.

Ook Belgische gedupeerden die aan de bovenstaande criteria voldoen kunnen zich aansluiten

Deze claim ziet uitsluitend op de verantwoordelijkheid van de banken. U doet dus geen afstand van levering en mocht levering alsnog plaatsvinden, hoeft u niets af te staan vanwege deze claim. 

Om zich aan te kunnen sluiten dient u uw e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en een vinkje te zetten bij 'Ik ben gedupeerde' op het aanmeldformulier. U ontvangt dan een e-mail waarin u toegang krijgt tot een 'mijn omgeving' waarin u nadere gegevens invult, een (kopie van) uw FGS-contract uploadt en akkoord gaat met de voorwaarden. Aan het eind van het aanmeldproces kunt u het inschrijfgeld (€250,- incl. btw) via iDeal voldoen. Indien u niet beschikt over een Nederlandse bankrekening kunt u het beste even contact opnemen met ons servicekantoor via 020-528 5939.

Ja, dit kan zeker. U kunt zich aanmelden en aangeven welk deel u niet geleverd heeft gekregen. 

Wij vragen enkele persoonsgegevens en een kopie van uw 'Forward Gold Sale'-overeenkomst dat u kunt uploaden. Verder kunt u het inschrijfgeld ad €250 voldoen via iDeal. Meer heeft u niet nodig. Indien u niet beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer, neem dan graag even contact op met ons servicekantoor via info@claimshare.com

De banken hebben veel kennis en diepe zakken. Bovendien rust in eerste instantie de bewijslast op de gedupeerden en betreft het een complexe zaak die expertise vereist. De Stichting Collectief FGS is opgericht door gedupeerden om samen een vuist te maken. Als collectief kan de stichting een financieringsovereenkomst aangaan om de kosten te financieren. Ondanks het percentage dat u afstaat houdt u waarschijnlijk meer over dan als u zelf iets tegen de banken zou ondernemen. De stichting laat zich bijstaan door de beste experts. Als u zich aansluit heeft u geen kostenrisico, geen zorgen en de grootste kans op een resultaat. 

Een Forward Gold Sale-contract is een overeenkomst met de mijnexploiterende buitenlandse partijen Ruby Creek Resources Inc en/of Transeco Minerals and Mining. Het contact werd gesloten via tussenpersonen, handelend onder de namen zoals Goldinvestment.nl, Goudkorting.nl en aanverwante namen.

Een Forward Gold Sale-contract hield in een recht op verkrijging van fysiek goud met 10% korting op de officiële goudprijs. Tegenover de korting stond een wachttermijn van 10 maanden. Op het contract staat het bankrekeningnummer van een (escrow)stichting bij ING of BUNQ waarop betaald diende te worden. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

✔ U wordt deelnemer bij de stichting tegen eenmalige betaling van het vaste inschrijfgeld ad €250,- incl btw;
✔ De stichting zal uw belangen exclusief behartigen in deze Forward Gold Sale-claim tegen de banken. U kunt dus niet (meer) aan eventuele andere initiatieven tegen de banken in deze zaak deelnemen. U doet geen afstand van uw recht op levering van het goud of van uw recht op schadevergoeding uit de strafzaak;
✔ Van de eventuele opbrengst uit deze zaak na kosten staat u 35% af. De kosten van de procedure worden apart gevorderd bij de banken. Onder deze kosten vallen ook de voorbereidingskosten. Voor zover deze niet worden toegewezen, worden deze omgeslagen over het gehele collectief. In dat (uiterste) geval zou het percentage dat u afstaat (iets) hoger kunnen uitvallen;
✔ Als de stichting er niet in slaagt deze vordering tegen de banken te effectueren, heeft u niet meer het recht om nogmaals dezelfde claim neer te leggen bij de banken;
✔ U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst deze zonder opgave van redenen te herroepen.

Onder het kopje 'Documenten' kunt u een kopie van de Deelnemersovereenkomst downloaden.

Het inschrijfgeld bedraagt €250. Deelnemen aan de claim is verder op no cure no pay-basis. Dat betekent dat u kosteloos kunt deelnemen en geen factuur krijgt. Alleen als de claim u iets oplevert, draagt u 36% daarvan af. Levert de procedure niets op, dan kost het u ook niets. De afdracht 35% is een vergoeding voor het voorschieten van alle kosten en het genomen financiële risico. 

De stichting zal de gemaakte kosten zoveel mogelijk verhalen op de wederpartij. Voor zover een deel niet wordt vergoed, wordt het - voor zover redelijk - op het totale schikkingsbedrag in mindering gebracht voordat het afslagpercentage in mindering wordt gebracht. Omdat het een collectieve zaak is (dat wil zeggen dat er één zaak gevoerd wordt voor de hele groep), zult u daar weinig van merken in de uitkering. 

Voor het voorwerk, het samenbrengen van d groep, de stichting, het inhuren van het team en de advocaat en het managen van de claim zijn en worden kosten gemaakt. Deze kosten brengen wij u niet in rekening onder meer omdat ze onvoorspelbaar zijn. Omdat zowel de uitkomst als de te verwachten kosten onzeker zijn, staat tegenover dit kostenrisico een percentage voor de financiers als de claim slaagt.

Juridische procedures duren over het algemeen lang. Als de zaak niet wordt reken dan op gemiddeld 2 jaar.

Een collectief is nodig om een blok te vormen en een vuist te maken. Zonder een entiteit waarin de klanten van een Forward Gold Sale zijn verenigd, zullen de betrokken partijen geen druk voelen om in overleg te treden. Het collectief kan als aanspreekpunt dienen voor de wederpartij(en) maar ook voor het Openbaar Ministerie die immers een (beperkt) bedrag heeft beslagen. Indien (bijvoorbeeld) blijkt dat er geen regeling kan worden getrokken met het Openbaar Ministerie is een juridische entiteit noodzakelijk. Een bijkomend voordeel is dat (juridische) kosten kunnen worden gedeeld.

Een collectief is geen juridisch figuur en kan geen juridische actie ondernemen of namens een groep spreken of zelfs een brief schrijven. Om zich te kunnen legitimeren en te kunnen corresponderen namens de groep moet er dus een juridische entiteit worden opgericht. De stichting is daarvoor het meest geëigende rechtsfiguur, onder meer omdat a) de kosten van het oprichten van een stichting laag zijn en b) alleen een stichting of vereniging een collectieve vordering kan instellen (geen ander figuur). In het bestuur van de stichting kunnen klanten van een Forward Gold Sale vrijwillig plaatsnemen, zodat de kosten beperkt blijven.

De stichting is voornemens de schadevergoeding te vorderen van de betrokken banken. De claim wordt ingediend door de stichting en deelnemers hoeven zich alleen aan te melden.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!