Airbnb-boete Procedure wordt gestart

De gemeente Amsterdam verplichtte Airbnb-verhuurders tot een meldplicht bij verhuur. Onlangs besloot de hoogste bestuursrechter dat deze meldplicht ongegrond is. Deze boete wegens het niet voldoen aan de meldplicht bleek daardoor onterecht te zijn opgelegd. De gemeente wil reeds betaalde boetes niet zomaar terugbetalen. Hier kunt u uw boete terugvorderen. 

Lees verder

Schrijf je hier in!

 • Herziening boetebesluit

 • Vaste prijs plus succesfee

 • Kom op voor uw recht!

Updates

Proces

Hoe ziet het proces eruit?

 • Aanmelden
 • Aansprakelijk stellen
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

Zaak

Vorder uw Airbnb-boete terug van de gemeente Amsterdam!

Heeft u in het verleden een 'Airbnb-boete' betaald aan de gemeente Amsterdam wegens het overtreden van de meldplicht? Meldt u zich dan op deze pagina aan om de boete samen met Van Till Advocaten terug te vorderen. 

Wat is er gebeurd?

Verhuurders van woonruimte in Amsterdam moesten op grond van de Amsterdamse Huisvestingsverordening iedere verhuur aan toeristen bij de gemeente melden. Deden zij dat niet? Dan kregen zij een boete van €6.000. Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt dat de gemeente onterecht deze boetes heeft opgelegd. De Amsterdamse huisvestingsverordening was namelijk in strijd met de Huisvestigingswet. De gemeente heeft de lopende boete-procedures wel opgegeven, maar weigert om eerder verbeurde boetes terug te betalen. De gemeente zit daar volgens ons verkeerd. Immers, als de boete onterecht is opgelegd, dan zou deze moeten worden terugbetaald.

Wat kunt u doen?

U kunt advocatenkantoor Van Till via het aanmeldingsformulier (rechts, boven mobiel) tegen gereduceerd tarief inschakelen om namens u de boete terug te vorderen. De advocaten van Van Till stellen dan voor u een herzieningsverzoek op en begeleiden u bij een eventuele afwijzing gedurende de daaropvolgende bezwaarfase. U wordt op deze manier professioneel begeleid in uw verzoek, zodat uw vordering maximale kans van slagen heeft. 

Wat zijn de kansen?

Een herzieningsverzoek is niet op voorhand toegewezen. Mede in het licht van de rechtspraak van de Raad van State zien we wel goede kansen. In het herzieningsverzoek betrekt Van Till vergelijkbare gevallen op basis waarvan in de bestuursrechtspraak eerder tot een herziening is besloten. In een vergelijkbaar geval oordeelde de rechter bijvoorbeeld dat door een ‘fundamenteel gebrek’ de grondslag voor de boete was komen te vervallen. En zonder grondslag kan geen boete worden opgelegd. In een ander geval was het oordeel dat het in stand laten van het besluit ‘evident onredelijk’ zou zijn. Het is op voorhand geen gelopen race, maar we gaan vanzelfsprekend onze uiterste best doen. En het is ook een principiële zaak. 

Voor wie?

Wie komt in aanmerking?

In aanmerking komen verhuurders van woonruimte die van de Gemeente Amsterdam op grond van de Huisvestingswet een boete van €6.000 opgelegd hebben gekregen wegens overtreding van de meldplicht.

Waar moet u op letten?

Het is niet nodig dat u eerder bezwaar heeft ingediend tegen de boeteoplegging. Wel moet u even controleren of op 29 januari jl. (de datum van de uitspraak van de Raad van State) nog een bezwaar- of beroepstermijn tegen het boetebesluit openstond. Dat laatste kan de slagingskansen verminderen.

Ten tweede: ook als u al een herzieningsverzoek heeft ingediend kunnen wij ‘inspringen’ om uw zaak te versterken. In dat geval is het belangrijk dat er in verband met de lopende termijnen nog voldoende tijd is om u bij te kunnen staan. In alle gevallen geldt overigens het vaste tarief (zie Voorwaarden).

Neemt u in beide gevallen even voor de zekerheid contact op met Saskia Roeters van Lennep of Solange Drieshen (020-470 0177).

Advocaten

Wie zijn de advocaten

Het Amsterdamse advocatenkantoor Van Till Advocaten herbergt meerdere experts op het gebied van Vastgoedrecht en Huurrecht.  Zij behandelen veel van deze zaken, weten welke elementen belangrijk zijn en zijn intensief bij deze zaken betrokken. Zij zijn bij uitstek het kantoor om deze zaak aan uit handen te geven.

Voorwaarden

Kosten

De kosten van de behandeling – het opstellen van een herzieningsverzoek en het begeleiden van de bezwaarfase – bedragen €500 (inclusief BTW). De werkzaamheden in een eventuele bezwaarfase bestaan uit het opstellen van een bezwaarschrift en bijstand gedurende de hoorzitting die mogelijk plaatsvindt. Daarnaast betaalt u €100 inschrijfkosten aan ClaimShare. Indien het verzoek (gedeeltelijk) wordt toegewezen, draagt u 10% van het boetebedrag (ad €6.000,-) evenals de eventuele (volledige) proceskostenvergoeding af aan Van Till advocaten. Op deze manier blijven de initiële kosten voor u laag.

Aanmeldproces

Als u het korte aanmeldformulier (rechts, boven bij mobiel) op de deze pagina invult, ontvangt u van ons een email met een link. Door op de link te klikken, kunt u het aanmeldproces helemaal online voltooien. Zorgt u dat u uw dossier en een legitimatiedocument bij de hand heeft, dan kost het u hoogstens enkele minuten. Door betaling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Van Till Advocaten. Deze kunt u hieronder downloaden.  

Documenten

Hieronder treft u documenten in relatie tot de zaak. Door op 'download' te klikken, kunt u deze downloaden.

FAQ

Als een besluit onherroepelijk (“definitief”) is geworden, dat wil zeggen dat de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep niet meer tegen het besluit open staan, kan een verzoek om herziening worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In het herzieningsverzoek wordt aan het bestuursorgaan (hier: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam) verzocht terug te komen op het aan u opgelegde boetebesluit. Een herzieningsverzoek moet binnen een redelijke termijn worden ingediend. 

Mede in het licht van de uitspraak van de Raad van State zien we goede kansen, maar een herzieningsverzoek wordt niet zomaar toegewezen. Het gaat altijd om de omstandigheden van het geval. In het herzieningsverzoek betrekt Van Till vergelijkbare gevallen op basis waarvan in de bestuursrechtspraak eerder tot een herziening is besloten. Het is dus op voorhand geen gelopen race, maar we gaan onze uiterste best doen voor uw zaak.

In dit geval worden gelijke gevallen op grote schaal ongelijk behandeld. Immers, een deel van de overtredingen wordt wel bestraft met een forse boete terwijl bij een ander deel sinds de uitspraak van de Raad van State geen boete meer in rekening is gebracht. 

Nu de grondslag van de meldplicht onjuist is gebleken, kleven naar onze mening gebreken aan alle boetebesluiten die daarop zijn gebaseerd. Daarom dienen óók de eerder betaalde boetes naar onze mening te worden terugbetaald. Naast het financiële aspect van het terugvorderen, is het ook een principezaak. De advocaten staan achter u en staan u tegen een zo gunstig mogelijk tarief bij (no cure no pay is verboden voor advocaten).

Uitgangspunt is dat de gemeente een herzieningsverzoek inhoudelijk kan behandelen en daarbij het oorspronkelijke besluit in de volle omvang kan heroverwegen, ook als u niet of niet succesvol in bezwaar bent gegaan tegen het oorspronkelijke boetebesluit. Om voor inhoudelijke behandeling (van een herzieningsverzoek) in aanmerking te komen moet wel sprake zijn van (bijzondere) omstandigheden die daartoe aanleiding geven. Wij zijn van mening dat de gemeente in het onderhavige geval van de bevoegdheid tot herziening van ieder opgelegd boetebesluit (als gevolg van schending van de meldplicht) gebruik moet maken. Toen bezwaar nog open stond wist u immers niet dat de gemeente zich op gebrekkige wetgeving baseerde.

Als de bezwaartermijn op 29 januari 2020 (de datum van de uitspraak van de Raad van State) nog openstond,  neem dan even contact op met Saskia Roeters van Lennep of Solange Drieshen (020-470 0177).

Indien uw herzieningsverzoek is afgewezen, is sprake van een besluit en kunt u daartegen (binnen 6 weken) bezwaar maken. Ook daarbij kan Van Till assisteren. Neemt u voor de zekerheid contact op met Saskia Roeters van Lennep of Solange Drieshen (020-470 0177).

Let op: de termijn waarbinnen u bezwaar kunt instellen (6 weken) dient u zelf in de gaten te houden. Als deze termijn is verstreken, is bezwaar niet meer mogelijk.  

Voor het opstellen van het herzieningsverzoek is het voor ons van belang om te weten wat in uw specifieke geval de stand van zaken is. Wij ontvangen in ieder geval graag de volgende stukken:

 • Het voornemen waarin oplegging van de boete aan u door de gemeente wordt aangekondigd, inclusief bijlagen zoals het boeterapport;
 • Uw eventuele, ingediende zienswijze daarop;
 • Het aan u opgelegde boetebesluit, inclusief bijlagen;
 • Uw eventuele bezwaarschrift;
 • De eventuele beslissing op uw bezwaar;
 • Eventuele verdere processtukken, zoals een (hoger) beroepschrift / uitspraak van de bestuursrechter(s);
 • Het eventueel door u ingediende herzieningsverzoek;
 • De eventuele beslissing op het herzieningsverzoek;
 • ofwel alle processtukken/correspondentie van en aan de gemeente, met betrekking tot de boete.

Het herzieningsverzoek wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam. Mocht afwijzend op het herzieningsverzoek worden gereageerd door het college, dan staat tegen die afwijzing bezwaar open. Als onderdeel van de  bezwaarfase zal mogelijk een hoorzitting plaatsvinden. Naar aanleiding daarvan zal een beslissing op bezwaar worden genomen.

Mocht in de beslissing op bezwaar opnieuw afwijzend worden gereageerd op het herzieningsverzoek, dan kan daartegen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter bij de rechtbank. Mocht vervolgens de bestuursrechter het beroep ongegrond verklaren (en oordelen dat het herzieningsverzoek terecht is afgewezen door het bestuursorgaan), dan kan daartegen hoger beroep worden ingesteld bij Nederlands hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Let op: dit aanbod voor juridische bijstand ziet uitsluitend op het (i) indienen van een herzieningsverzoek en (ii) het verlenen van bijstand ten behoeve van de bezwaarfase (tot en met de beslissing op bezwaar).

De advocaten verrichten hun diensten tegen een vast tarief. De kosten voor juridische bijstand gedurende de herzieningsprocedure– het opstellen van een herzieningsverzoek en begeleiding gedurende de bezwaarfase (het opstellen van een bezwaarschrift en bijstand gedurende de hoorzitting)– bedragen eenmalig €500 (inclusief BTW en kantoorkosten). Dit bedrag is gebaseerd op een sterk verlaagd uurtarief. Daarnaast betaalt u eenmalig €100 inschrijfkosten aan ClaimShare.

Indien het verzoek (gedeeltelijk) wordt toegewezen, achten wij het redelijk dat het verlaagde uurtarief van de advocaten wordt bijgesteld tot een redelijk uurtarief. Ook de bijdrage aan ClaimShare wordt in dat geval verhoogd. Dit komt op het volgende neer:

Bij toewijzing van het verzoek vragen wij u in totaliteit eenmalig een bedrag te voldoen van € 600,-. Dit is 10% van het boetebedrag ad € 6.000,-. Ook vragen wij om de volledige proceskostenvergoeding die de gemeente bij toewijzing eventueel uitkeert. Op deze manier blijven de initiële kosten voor u laag.

Samengevat: als het boetebesluit wordt herzien en de boete ad € 6.000 wordt terugbetaald, houdt u per saldo € 4.800 over (€ 6.000 boete – € 600 instaptarief – € 600 bij succes). Als het boetebesluit niet wordt herzien, betaalt u enkel eenmalig € 600,-.

Let op: dit aanbod geldt ook als u zelf al een herzieningsverzoek heeft ingediend en u enkel juridische bijstand wenst tijdens de bezwaarfase.

Van Till advocaten zal voor u een herzieningsverzoek opstellen en indienen (uiteraard na bestudering van uw stukken), en juridische bijstand verlenen gedurende de bezwaarfase. Dat houdt in dat zij het bezwaarschrift opstellen en indienen en bijstand verlenen gedurende de hoorzitting die, als bezwaar wordt gemaakt, naar verwachting zal plaatsvinden. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur. U kunt ook onderstaand contact formulier invullen en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!